Privacy

 1. Kanopi V.O.F. (hierna: ‘Kanopi’) zal de privacy van alle bezoekers (hierna afzonderlijk ‘Bezoeker’ en gezamenlijk ‘Bezoekers’) van haar website: https://kanopi.nl (hierna: ‘Website’) waarborgen en ervoor zorgdragen dat de persoonlijke informatie die Bezoekers aan Kanopi en haar Website verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld.  
 2. Dit privacy beleid (hierna: ‘Privacy Beleid’) betreft het gebruik van de persoonlijke data van elke Bezoeker door en namens Kanopi. Dit Privacy Beleid wordt in acht genomen door de administrateurs en operateurs van Kanopi. Elke Bezoeker heeft het recht de persoonlijke details met betrekking tot de administrateurs en operateurs van Kanopi in te zien. Een dergelijk verzoek wordt enkel gehonoreerd als de Bezoeker een gespecifieerd bericht zendt door middel van het contactformulier op de Website (https://kanopi.nl/contact), met de titel ‘verzoek data-verwerkers persoonlijke data’.
 3. Bezoekers onder de leeftijd van zestien (16) jaar zijn enkel gerechtigd gebruik te maken van de Website en de registratie die op de Website wordt aangeboden indien een ouder of wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte is van de inhoud van dit Privacy Beleid.  
 4. Door het invoeren van de data voor hergebruik van de diensten van Kanopi door middel van de Website (lees: als een Bezoeker zijn of haar account registreert op https://kanopi.nl) geeft de Bezoeker de uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de data zoals in dit Privacy Beleid uiteengezet.  
 5. Kanopi zal nimmer zonder toestemming van de Bezoeker de data-informatie gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacy Beleid uiteengezet. Kanopi verwerkt en beschermt de persoonlijke data met voorzichtigheid en met inachtneming van de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 6. Kanopi gebruikt de data van de Bezoeker om te verzekeren dat de interacties op de Website naar behoren werken. Om een account aan te maken op de Website dient de Bezoeker bepaalde informatie aan de Website te verstrekken, waaronder: naam en e-mailadres (hierna: ‘Registratie Data’).  
 7. Verder is Kanopi gerechtigd data te verwerken omtrent de interesse, geslacht en  locatie (hierna: ‘Commerciële Data’). Kanopi verwerkt enkel deze Commerciële Data van Bezoekers die kwalificeren als ‘kijker’ bij een van de livestreams die beschikbaar zijn of worden gesteld op de Website.  
 8. De server van Kanopi verzamelt automatisch de surf data (hierna: ‘Surf Data’) van elke Bezoeker. De in dit artikel bedoelde Surf Data bestaat uit, waaronder doch niet uitsluitend het IP-adres van de Bezoeker, de tijd van het bezoeken van de Website, de kijktijd ten aanzien van de livestreams op de Website, het type browser en de gebruikte functionaliteiten.  
 9. Kanopi is gerechtigd de Commerciële Data en Surf Data te delen met haar partners. De Commerciële Data en Surf Data wordt enkel in een geanonimiseerde vorm gedeeld door Kanopi. Als de Bezoeker op welke manier dan ook bezwaar maakt tegen de manier waarop Kanopi de Commerciële Data en Surf Data verwerkt, dient hij of zij onmiddellijk een kennisgeving uit te brengen aan haar mailadres, te weten kanopinl@gmail.com.  
 10. Kanopi gebruikt de Registratie Data, Commerciële Data en/of Surf Data louter voor de volgende doeleinden met expliciete en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker, ervan uitgaande dat deze toestemming niet is ingetrokken:
 • Het onderhouden en/of verbeteren van de Website, bezien vanuit een technisch oogpunt;
 • Opvolgen van wet- en regelgeving met betrekking tot identiteitsfraude, diefstal of misbruik;
 • Het analyseren van het bezoek van de website en het gebruik van de diensten;
 • Opbouwen en uitbouwen van de toekomststrategie van Kanopi en haar Website;
 • Updaten van het persoonlijke profiel van de Bezoeker.
 1. In het geval dat de Bezoeker zijn of haar toestemming met betrekking tot het gebruik van data door Kanopi en haar website wenst in te trekken, dient de Bezoeker een e-mail te sturen naar kanopinl@gmail.com met als onderwerp: ‘intrekking toestemming Commerciële Data en Surf Data’. Elke aanpassing aan de hier bedoelde toestemming van de Bezoeker dient de Bezoeker zelf te realiseren of te verzoeken bij het hier onder punt 11 genoemde e-mailadres. Kanopi geeft binnen een redelijke termijn gehoor aan de gewenste aanpassingen.   
 2. Het onder punt 11 genoemde en door Kanopi gevoerde beleid omtrent de intrekking van de toestemming geldt uitdrukkelijk niet voor wat betreft de Registratie Data, welke wordt gebruikt door Kanopi om de uitvoering van de met de Bezoeker bij registratie gesloten overeenkomst te realiseren.  
 3. Kanopi onthoudt zich van het delen van eventuele persoonlijke data zoals wordt verkregen door middel van Registratie Data, Commerciële Data en/of Surf Data met derde partijen, tenzij elders in dit Privacy Beleid uitdrukkelijk vermeld. Kanopi’s derde partijen dienen de persoonlijke informatie met uiterste voorzichtigheid te verkrijgen. Kanopi verzekert de Bezoeker dat de persoonlijke informatie, verkregen door middel van de Website, veilig is in de handen van Kanopi: de informatie is en wordt te allen tijde beveiligd en geheimgehouden. Kanopi behoudt de persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk voor de uitoefening van de activiteiten zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid.       
 4. Kanopi en haar Website kan zogeheten cookies herkennen wanneer een Bezoeker de Website bezoekt.[1]        
 5. De Bezoeker kan een aanpassing doorvoeren in de internetbrowser van zijn of haar computer, waardoor het opslaan de cookies voor de Website niet is toegestaan. Indien de Bezoeker hiervoor kiest, kan de Website de cookies van de Bezoeker niet inzien of gebruiken.  
 6. De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links sturen de Bezoeker direct bij doorklikken, naar de betreffende website. Kanopi en haar website onthoudt zich van de beschikkingsmacht van deze links. Het klikken op de links van websites van derden wordt door de Bezoeker gedaan op eigen discretie en risico. De Bezoeker is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor enige schade geleden of nadeel ondervonden als gevolg van een dergelijke activiteit.  
 7. Als de Bezoeker na het lezen van dit Privacy Beleid nog nadere vragen heeft met betrekking tot het Privacy Beleid, kan hiervan een melding worden gemaakt door een e-mail met de desbetreffende vraag te sturen naar kanopinl@gmail.com.  
 8. Dit Privacy Beleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien van toepassing, heeft het aangepaste Privacy Beleid werking vanaf het moment van publicatie zoals op de pagina van de Website aangegeven.  
 9. Bij twijfel aan de juiste versie van het Privacy Beleid dient het op de Website gepubliceerde Privacy Beleid als richtlijn te worden genomen. Deze pagina wordt geüpdatet en zal altijd beschikken over de meest recente informatie ten aanzien van het Privacy Beleid.

 

[1] Cookies zijn kleine stukjes informatie die de internetbrowser opslaat op de computer van de Bezoeker. Cookies maken het mogelijk dat Kanopi informatie met betrekking tot het gebruik van Kanopi’s diensten verzamelt om de diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Bezoekers. Cookies bevatten informatie met betrekking tot de persoonlijke identificatie.